Mini logo

Gamle browsere.

Oplev internettet sikrere og hurtigere med den nye browser. Vi har optimeret MINI til morgendagens krav til tilgængelighed.
Læs mere her
Tip: Du surfer altid opdateret med din smartphone.

Opdater din browser

For så vidt BMW Danmark A/S ("BMW", "vi", "os", "vores") på denne hjemmeside tilbyder formidlingstjenester i henhold til art. 3 lit. g) DSA, gælder følgende information for disse: 

1) Kontaktpunkt for kommunikation relateret til DSA (art. 11 og 12 DSA) 

Vores centrale kontaktpunkt for myndighederne i medlemsstaterne, Kommissionen og det organ, der er omhandlet i art. 61 DSA (art. 11, afd. 1 DSA) samt for brugere af vores tjenester (art. 12, afd. 1 DSA) er  

E-mail: dsa.dk@bmwgroup.com 

Derudover kan du kontakte os telefonisk på +45 70 15 61 56. 

Du kan kontakte os på dansk, og desuden kommunikere på engelsk. 

 

2) Gennemsigtighedsrapporter (art. 15 DSA)  

I henhold til art. 15, afd. 1 DSA er vi forpligtede til en gang om året at offentliggøre gennemsigtighedsrapporter om den moderering af indhold, vi udfører. En sådan rapport vil blive offentliggjort her på et senere tidspunkt. 

3) Indberetnings- og afhjælpningsprocedurer (art. 16 DSA) 

I henhold til art. 16 DSA har personer og institutioner mulighed for at indrapportere, hvad de anser for ulovligt indhold på ”MINI Online Store (lagerbiler hos forhandlerne)”, ”MINI Brugte biler”. Dette kan du gøre via e-mail til dsa.dk@bmwgroup.com. Hvis du ønsker at indsende en sådan rapport, bedes du medtage følgende punkter i den: 

a) en tilstrækkeligt begrundet forklaring på, hvorfor du anser de pågældende oplysninger for at udgøre et ulovligt indhold;

b) en entydig angivelse af den nøjagtige elektroniske lagringsplacering af disse oplysninger, såsom den eller de præcise URL-adresser, eller om nødvendigt andre oplysninger, der er relevante for typen af indhold og af tjenestens specifikke karakter for at identificere det ulovlige indhold;

c) dit navn og din e-mailadresse (medmindre det vedrører oplysninger, som du mener vedrører en forbrydelse relateret til seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse, børnepornografi, kontakt til børn med seksuelle formål eller tilskyndelse, medvirken til eller forsøg på at begå sådanne forbrydelser). I disse eller andre tilfælde, hvor du ønsker at indgive en rapport uden mulighed for identifikation, kan du kontakte oss telefonisk på +45 70 15 61 56;

d) en erklæring om, at du i god tro mener, at de oplysninger og citater, du giver i rapporten, er nøjagtige og fuldstændige.

Vi vil behandle alle rapporter omgående, omhyggeligt, objektivt og uden vilkårlighed; vi vil straks informere den indberettende person eller institution om vores beslutning og henvise til eventuelle retlige midler.  

4) Oplysninger om begrænsninger vedrørende brugerindhold (art. 14, afd. 1, punkt 3 DSA), om vores interne klagehåndteringssystem (art. 20 DSA) og om mulighederne for udenretslig tvistbilæggelse (art. 21 DSA) 

I det omfang følgende oplysninger vedrører vores interne klagehåndteringssystem (art. 20 DSA) og til mulighederne for udenretslig tvistbilæggelse (art. 21 DSA), vedrører dette kun brugere af BMW-tjenester, som er "onlineplatforme" i DSA-lovgivningens forstand. Disse er ”MINI Online Store (lagerbiler hos forhandlerne)”, ”MINI Brugte biler”.  

Vi kan træffe visse indskrænkende afgørelser vedrørende indholdet eller konti for brugere af vores formidlingstjenester (herunder rapporterende personer og institutioner) i DSA's forstand, hvis vi mener, at brugere har overtrådt loven eller generelle forretnings- og brugerbetingelser for den pågældende formidlingstjeneste (herefter: "betingelser"). Vi kan f.eks. beslutte at (i) begrænse eller blokere synligheden af brugerindhold, (ii) suspendere eller afslutte leveringen af vores tjenester til brugere helt eller delvist, (iii) suspendere eller lukke brugerkontoen, (iv ) indskrænke muligheder for indtægtsgenerering for brugerindhold eller (v) nægte virksomheder brugen af deres onlinemarkedspladser, medmindre vi kan identificere (spore) disse virksomheder som foreskrevet af DSA. Vi kan også vælge ikke at handle på en af brugere indsendt rapport på grund af et potentielt ulovligt indhold eller indhold, der overtræder vores vilkår. 

  • Internt klagehåndteringssystem: 

Hvis brugere ikke er enige i en sådan afgørelse, kan brugere via vores interne klagehåndteringssystem gratis indgive en klage over denne beslutning truffet af BMW. Klager kan indgives inden for 6 måneder efter modtagelsen af den påklagede afgørelse via e-mail til dsa.dk@bmwgroup.com. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at behandle klagen, kan klagere kontaktes af vores medarbejdere. Klager behandles snarest, uden forskelsbehandling, omhyggeligt og uden vilkårlighed under tilsyn af kvalificeret personale. Så snart vi har truffet en afgørelse, vil denne straks blive meddelt klageren.  

  • Udenretslig tvistbilæggelse for godkendte udenretslige tvistbilæggelsesorganer: 

For at løse tvister i forbindelse med afgørelser truffet inden for rammerne af vores interne klagehåndteringssystem er der bl.a. mulighed for udenretslig tvistbilæggelse for et såkaldt godkendt udenretsligt tvistbilæggelsesorgan i betydningen af art. 21 DSA. Certificerede udenretslige tvistbilæggelsesorganer er upartiske og uafhængige organer, der udtrykkeligt er godkendt af EU-medlemsstaterne, og som i kraft af deres kapacitet og ekspertise er i stand til at behandle tvister, der henvises til dem. BMW vil samarbejde med det udenretslige tvistbilæggelsesorgan inden for rammerne af de lovmæssige krav. BMW er dog ikke bundet af afgørelserne fra det udenretslige tvistbilæggelsesorgan. 

Yderligere detaljer vedrørende en eventuel udenretslig tvistbilæggelse vil, hvor det er relevant, blive meddelt brugerne sammen med eventuelle afgørelser, der kan appelleres. 

Ovenstående oplysninger begrænser ikke brugernes ret til at gøre deres krav gældende mod BMW ad rettens vej. 

5) Foranstaltninger og beskyttelse mod misbrug (art. 23 DSA)  

Vi suspenderer leveringen af vores tjenester til brugere, der ofte leverer åbenlyst ulovligt indhold i et rimeligt tidsrum efter forudgående advarsel. Vi vil også suspendere behandlingen af indberetninger og klager modtaget via rapporterings- og afhjælpningsprocedurerne eller de interne klagehåndteringsstyringssystemer fra enkeltpersoner, instanser eller fra klagere, som ofte indsender åbenlyst ubegrundede rapporter eller klager, dette i et rimeligt tidsrum efter forudgående advarsel.  Når vi træffer beslutning om suspension, vurderer vi fra sag til sag, rettidigt, omhyggeligt og objektivt, om brugeren, personen, institutionen eller klageren er involveret i misbrug, under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder, som fremgår ud fra de oplysninger, vi har til rådighed. De omstændigheder, som vi tager i betragtning, når vi vurderer, om misbrug har fundet sted, og hvilken varighed af en eventuel suspension der er passende, omfatter mindst: 

a) det absolutte antal forekomster af åbenlyst ulovligt indhold, der leveres inden for et givet tidsrum;

b) disses relative andel af det samlede antal enkeltinformationer, der er givet, eller rapporter, der er indgivet inden for en bestemt periode;

c) alvoren af tilfældene af misbrug, herunder arten af det ulovlige indhold og konsekvenserne af dette;

d) de hensigter, som brugeren, personen, institutionen eller klageren har haft, forudsat disse intentioner kan fastslås.

6) Opnåelse af selvcertificeringer 

BMW vil gøre alt for at opnå selvcertificering i overensstemmelse med art. 30, afd. 1, litra e) DSA fra alle sælgere, der tilbyder produkter og/eller tjenester på de onlineplatforme, der er tilgængelige på denne hjemmeside senest den 16. februar 2025, i hvilken de forpligter sig til kun at tilbyde produkter og tjenester, der overholder de gældende bestemmelser i EU-lovgivningen. Vi har denne selvcertificering fra alle sælgere godkendt på disse onlineplatforme siden den 17. februar 2024.