Mini logo

Gamle browsere.

Oplev internettet sikrere og hurtigere med den nye browser. Vi har optimeret MINI til morgendagens krav til tilgængelighed.
Læs mere her
Tip: Du surfer altid opdateret med din smartphone.

Opdater din browser
Bestil prøvetur

MERE RELEVANS I HVERDAGEN. MINDRE TVETYDIGHED.

Ændringer i de lovbestemte testmetoder for forbrug, emissioner og forureningsfaktor.

I 1992 præsenterede man brændstofmålingsmetoden NEDC (New European Driving Cycle). Den er siden blevet brugt til at bestemme brændstofforbrug og bilens emissionsværdier.

I efteråret 2018 indføres en ny målingsmetode, WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), som skal erstatte NEDC. Den nye laboratorietest vil blive suppleret af en emissionstest, der måler forureningsfaktoren ude på vejene: RDE (Real Driving Emissions).

FRA NEDC TIL WLTP.

Realistiske forbrugs- og emissionsværdier under realistiske testforhold.
WLTP er en ny lovbestemt testprocedure, som alle bilproducenter skal benytte til at fastsætte tallene for udstødningsemission og brændstofforbrug. Ved at gøre testforholdene så realistiske som muligt vil WLTP komme til at give os mere praktisk relevante værdier. En af ændringerne er en væsentligt længere testvarighed (30 minutter i stedet for 20) samt nye, væsentligt højere testhastigheder.

For at opnå en mere præcis bestemmelse af CO2-emissionerne vil den nye testprocedure ikke alene inkludere bilens standardudstyr – som vi har set hidtil – men også alt muligt ekstraudstyr til bilen. Det giver to værdier for alle typer af biler: Den mindst og højst mulige standardforbrugsværdi under hensyntagen til valg af udstyr.

Og når det drejer sig om en specifik konfiguration af køretøjet, kan den individuelle standardværdi angives direkte.

Takket være WLTP vil man i fremtiden bedre kunne vurdere en bils forbrug og CO2-emissioner. Da disse værdier vil blive målt mere realistisk end tidligere, kan man forvente at se højere forbrugs- og CO2-tal for biler med forbrændingsmotorer. Hvad angår elbiler, vil elintervallet falde.

BMW arbejder allerede på overgangen til den ny testprocedure og forbereder sit produktsortiment samtidig med nye køretøjer, nye motorversioner eller tekniske ændringer. Det betyder, at alle biler fra BMW koncernen med garanti vil overholde WLTP.

Fra og med september 2018 vil alle bilproducenter over hele EU samt i Schweiz og Tyrkiet være lovmæssigt forpligtet til kun at producere biler, der er testet i henhold til WLTP-proceduren. Overgangen i de forskellige lande vil afhænge af det pågældende lands egne love og regler. Men fra og med december 2020 skal alle lande, som refererer til EU-lovgivningen i forbindelse med godkendelse af køretøjer, udstede WLTP-værdier på alle køretøjer.

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Specifikke forskelle mellem den gamle og den nye testprocedure:

Testforhold NEDC WLTP
Testvarighed 20 minutter 30 minutter
Testafstand 6,8 miles 14,6 miles
Tidsforbrug, stationært 25 % 13 %
Testfaser Bykørsel, ekstra bykørsel (kombineret) Lav, medium, høj, ekstrahøj, (kombineret); (plus ’City’ for elbiler og hybridbiler)
Hastighed Gennemsnit: 21,1 mph
Maksimum: 74,6 mph
Gennemsnit: 29 mph
Maksimum: 81 mph
Starttemperatur 20-30 °C
Koldstart
14 °C (testet ved 23°C, korrigeret for 14 °C)
Koldstart
Muligt specialudstyr Ikke medregnet. Alle udstyrsmuligheder vurderes i forhold til deres påvirkning af aerodynamikken, vægt og rullemodstand.

RDE (REAL DRIVING EMISSIONS).

Udover WLTP vil også RDE (Real Driving Emissions) blive lovpligtig for alle bilproducenter fra og med september 2018. I RDE-test vil forurenende emissioner som partikelstoffer og kvælstofoxider (NOx) blive målt direkte på vejen. Denne metode bestemmer de gennemsnitlige emissionsværdier, som kan forventes under daglig kørsel.

For yderligere at reducere disse forurenende værdier gør BMW brug af forskellige teknologier til at reducere udstødningsemissionerne på deres modeller. Sådanne forholdsregler omfatter BluePerformance med SCR (Selective Catalytic Reduction) og specialfiltre i diesel- og benzinbiler. På den måde overholder BMW de lave tærskelværdier i EU6c-standarden for udstødningsemissioner, som er lovpligtig for alle nye køretøjer fra og med efteråret 2018. EU6c emissionsstandarden udsteder lavere grænser for benzindrevne motorkøretøjer sammenlignet med EU6b. For dieseldrevne motorer er grænserne de samme for både EU6b og EU6c.

EU emissionsstandard: Faldende værdier. Stigende udfordring.

EU emissionsstandarden definerer de gældende grænser for emissioner som kvælstofoxider og partikelstoffer i EU. Grænserne varierer afhængig af motor og type af motorkøretøj. For at beskytte vores klima og luftkvalitet er grænserne blevet skærpet væsentligt, hvilket stiller bilproducenterne overfor nye udfordringer.

MILEPÆLE.

September 2017 Den trinvise overgang til WLTP og RDE sker fra og med september 2017.
September 2018 Alle nye køretøjer skal være certificeret i henhold til WLTP og også overholde grænserne for partikelstof i henhold til RDE testproceduren. Det sikrer, at man kan sammenligne CO2-emissioner og forbrugsværdier på tværs af alle køretøjstyper.
September 2019 Alle nyproducerede og -registrerede køretøjer skal også overholde NOx RDE-grænserne under givne RDE-forhold.
September 2020 Lande, som overholder EU-lovgivningen i forbindelse med godkendelse af køretøjer skal udstede WLTP-værdier på alle køretøjer.

FORBRUG OG EMISSIONER.

BMW koncernen gør brug af de nye testprocedurer WLTP og RDE. Hvis du vil læse mere om disse procedurers fortid og fremtid, kan du downloade en brochure herunder (pdf - 2,3 MB). 

Find Out More

Ofte stillede spørgsmål

HVAD ER WLTP?

Forkortelsen WLTP står for “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”. Det er en ny testprocedure, som på et mere realistisk grundlag bestemmer brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier på køretøjer. WLTP bliver juridisk bindende for alle køretøjer fra og med september 2018. WLTP vil trinvist afløse den tidligere anvendte NEDC-procedure. For mere information se http://wltpfacts.eu/

HVAD ER WLTP KØRSELSCYKLUS?

En bils forbrug og emissioner afhænger af dens kørselscyklus. Derfor er der fra hele verden indsamlet køredata til brug for WLTP. Disse data er blevet brugt til at definere 4 repræsentative faser med forskellige gennemsnitlige hastigheder: lav, medium, høj og ekstrahøj. Indenfor hver af disse faser er der forskellige intensitet på acceleration, bremsning og stop, så man kan gengive situationer som relevant kørselsadfærd i hverdagen. Kombinationen af disse faser har resulteret i en kørselscyklus.

HVORDAN ARBEJDER BMW KONCERNEN MED DE NYE METODER, DER FINDES I WLTP?

BMW koncernen arbejder allerede på overgangen til den ny testprocedure og forbereder sit produktsortiment samtidig med nye køretøjer, nye motorversioner eller tekniske ændringer. Det sikrer, at alle biler i hele BMW koncernen til hver en tid overholder reglerne indenfor de respektive lovmæssige rammer. Principielt overholder biler fra BMW koncernen de respektive lovmæssige krav. Det bekræfter resultater fra alle nationale og internationale audits.

HVAD BETYDER WLTP FOR MIG?

Indførelsen af WLTP betyder, at de angivne brændstofforbrugs- og CO2-værdier vil være sammenlignelige med dem, man oplever i virkeligheden. Uanset dette vil det individuelle ekstraudstyr, der tages hensyn til i WLTP betyde, at man ser mere realistiske værdier, da disse er baseret på den personlige konfiguration af bilen. Samtidig vil mere realistiske værdier også betyde højere forbrugs- og CO2-værdier for køretøjer med forbrændingsmotorer og et lavere elinterval for elbiler (inkl. hybridbiler). Afhængig af den nationale lovgivning kan CO2-afgiften stige. For mere information, se http://www.caremissionstestingfacts.eu/

HVAD ER RDE?

Forkortelsen RDE står for "Real Driving Emissions". Dette er en ny procedure til at bestemme forurenende partikler som kvælstofoxider (NOx) og partikelstoffer. Den afgørende detalje er, at målingen sker på vejen under realistiske kørselsforhold og ikke i et laboratorie. En anordning kendt som Portable Emissions Measurement System (PEMS) monteres på køretøjets udstødning til dette formål. For mere information, se http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions- test/#

HVAD ER EU6?

Euro 6 er navnet på den nuværende udstødningsemissionsstandard for forureningsfaktorer. Den definerer lavere maksimalværdier for partikelstoffer og kvælstofoxidemissioner end EU5. Fra og med september 2018* vil EU6c-emissionsstandard blive lovpligtig, og sammenlignet med EU6b specificerer den endnu lavere grænseværdier for indholdet af partikelstoffer i benzindrevne motorkøretøjer. For dieseldrevne motorer er grænseværdierne de samme for både EU6b og EU6c. EU6d-TEMP fra september 2019* og EU6d fra januar 2021* vil igen yderligere sænke grænseværdierne for antallet af partikler og kvælstofoxider i henhold til RDE. *Gælder nye køretøjer. Nye køretøjstyper vil hver især blive underlagt de nye udstødningsemissionsstandarder et år tidligere.

HVAD BETYDER SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)?

For at kunne reducere et køretøjs udstødningsemissionsværdier yderligere, tilsættes flydende ammoniak, AdBlue®, til dieselmotorens udstødningssystem. Selective Catalytic Reduction (SCR) med AdBlue® reducerer op til 90 % af kvælstofoxiderne. Det, der er tilbage, er vanddamp, kvælstof og CO2.

HVAD ER BLUEPERFORMANCE?

BMW bruger BluePerformance-teknologi til at reducere bilernes kvælstofoxidemissioner yderligere. Denne teknologi gør det muligt at optimere emissionseffekten af en dieselmotor yderligere. Udover dieselpartikelfilter og katalytisk konvertering af NOx-lagringen, garanterer den katalytiske konverter SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction) sammen med AdBlue®-injektion en betydelig reduktion i de kvælstofoxider, der er indeholdt i udstødningsgassen.

HVAD BETYDER WLTP FOR ELBILER OG HYBRIDBILER?

Da el- og hybridbiler hovedsageligt benyttes i byer, findes der i WLTP – udover de fire faser med lav, medium, høj og ekstrahøj – en ekstra 5. fase til dem, nemlig City-fasen. Den kombinerer hastighederne i de faser, der bedst afspejler kørselssituationen i byer: lav og medium. Det giver en mere realistisk indikation af det interval, der skal benyttes.